Algemene Voorwaarden Detachering via Extra Talent

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Extra Talent met betrekking tot detachering van personeel van Extra Talent bij opdrachtgever.

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met opdrachtgever.

3. Opdrachtgever staat er voorin, dat deze algemene voorwaarden ook zullen worden gerespecteerd door aan opdrachtgever verbonden ondernemingen.

4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Extra Talent komt tot stand door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever. Het bestaan van een overeenkomst kan echter ook worden afgeleid uit gedragingen van partijen.

6. Alle aanbiedingen van Extra Talent zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1. Omschrijving project en projectwerkzaamheden

1.1 Extra Talent zal ten behoeve van Opdrachtgever projecten c.q. projectwerkzaamheden, hierna gezamenlijk: "de werkzaamheden" op projectbasis verrichten. De werkzaamheden zullen telkens nader worden gedefinieerd en omschreven in een opdrachtbevestiging.

1.2 Extra Talent zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren en daartoe gebruik maken van de telkens in de detacheringovereenkomst te vermelden werknemer(s) van Extra Talent.

1.3 Extra Talent zal de werkzaamheden uitvoeren op een in onderling overleg overeen te komen locatie.

1.4 Indien Opdrachtgever van mening is dat de werkzaamheden niet naar behoren worden uitgevoerd, zal Opdrachtgever zich tot Extra Talent wenden met het verzoek de desbetreffende werknemer instructies te geven.

1.5 Extra Talent zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden op continue basis kunnen worden uitgevoerd. Ingeval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van een door Extra Talent ten behoeve van Opdrachtgever ingeschakelde werknemer kan Extra Talent desgewenst binnen 15 werkdagen voor vervanging van de werknemer zorgdragen. Opdrachtgever moet dan wel akkoord gaan met de vervangende werknemer.

1.6 Indien gedurende de duur van de werkzaamheden het dienstverband tussen Extra Talent en een door haar ter verrichting van de werkzaamheden ingeschakelde werknemer eindigt, kan Extra Talent desgewenst de werkzaamheden door een andere werknemer laten verrichten. Extra Talent zal dan binnen 15 werkdagen voor vervanging van de werknemer zorgdragen. Deze werknemer zal minimaal over dezelfde kwaliteiten beschikken als de oorspronkelijke werknemer. Opdrachtgever moet dan wel akkoord gaan mer de vervangende werknemer.

2. Aanvangsdatum en duur van de overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst wordt ten aanzien van de in de detacheringovereenkomst omschreven werkzaamheden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en treedt in werking op het in de detacheringovereenkomst genoemde aanvangstijdstip.

2.2 Indien de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan deze, onverminderd het in artikel 4 bepaalde, door elk der partijen door opzegging tegen het einde van de maand bij aangetekende brief worden beëindigd, waarbij een termijn van 3 maanden in acht moet worden genomen.

2.3 Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, zal deze, onverminderd het in artikel 4 bepaalde, na het verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege eindigen.

3. Tarieven, facturering en betaling

3.1 Er is sprake van overwerk als werkzaamheden worden verricht boven de in de bijlage aangegeven arbeidsduur per dag, respectievelijk per volledige werkweek. Incidentele overschrijdingen van de normale arbeidsduur per dag met minder dan een kwartier worden niet als overwerk beschouwd.

Overwerkuren worden volgens onderstaand schema gefactureerd:
tussen 08.00 - 18.00 uur 100%
na 18.00 uur 125%
zaterdag en na 21.00 uur 150%
zon- en feestdagen 200%

3.2 De door Extra Talent ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van het uurtarief vermeerderd met eventuele onkostenvergoedingen, zoals vermeld in de detacheringovereenkomst. Indien blijkens de detacheringovereenkomst een minimum aantal uren per periode is overeengekomen, is Opdrachtgever dit minimum aantal uren verschuldigd en is Extra Talent gerechtigd dit minimum aantal uren in rekening te brengen indien een werknemer van Extra Talent werkzaam is bij Opdrachtgever.

Indien tijdens de duur van een opdracht het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten ingevolge sociale verzekeringswetten of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan staat het Extra Talent vrij, het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging, resp. met ingang van 1 januari of 1 juli, met hel volledige bedrag en/of evenredigheid daarmee te vermeerderen en zal in dat geval, dat Extra Talent daartoe besluit, die vermeerdering of dienovereenkomstig door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

3.3 Extra Talent zal Opdrachtgever wekelijks factureren. Facturering geschiedt op basis van nacalculatie aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende en door de op het project werkzame werknemer van Extra Talent ingevulde tijd verantwoordingsformulieren.

3.4 Opdrachtgever verplicht zich wekelijks de ingevulde tijd verantwoordingsformulieren te controleren en te ondertekenen. Door deze ondertekening verklaart Opdrachtgever zich volledig bekend en akkoord met het in het tijd verantwoordingsformulieren vermelde aantal uren en de daarin omschreven werkzaamheden.

3.5 Indien Opdrachtgever de in lid 3 omschreven verplichtingen niet (naar behoren) nakomt, is Extra Talent gerechtigd, na Opdrachtgever deugdelijk in gebreke te hebben gesteld, de door de werknemer ten behoeve van Opdrachtgever gewerkte uren eenzijdig vast te stellen. Facturering zal alsdan geschieden op basis van voornoemde eenzijdige vaststelling van Extra Talent.

3.6 Indien Opdrachtgever van mening is dat een door Extra Talent gezonden factuur niet juist en/of niet volledig is, dient Opdrachtgever hieromtrent binnen acht dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur bij Extra Talent schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de factuur onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en alle aanspraken terzake van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden zijn komen te vervallen.

3.7 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het is Opdrachtgever niet toegestaan schuldvergelijking, hoe ook genaamd en om welke reden en uit welke hoofde dan ook, toe te passen.

3.8 Omdat het aan de opdrachtgever door te berekenen tarief merendeel voorschotten betreft, brengt Extra Talent 2% kredietbeperking in rekening. Bij betaling van de factuur binnen 14 dagen kan de opdrachtgever 2% in mindering brengen van het factuurbedrag exclusief B.T.W.

3.9 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Extra Talent worden gemaakt om de opdrachtgever tot naleving van deze voorwaarden te dwingen, komen voor rekening van Opdrachtgever, De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede begrepen de interne kosten welke Extra Talent heeft gemaakt in verband met het aanmanen van Opdrachtgever, waaronder begrepen een aandeel in de kosten verbonden aan het voeren van een debiteurenadministratie, alsmede advocaten- en deurwaarderkosten) bedragen 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,= en zijn direct verschuldigd zodra Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt.

4. Onmiddellijke beëindiging

4.1 Elke partij bij deze overeenkomst is uitsluitend gerechtigd - onverminderd de haar krachtens deze overeenkomst, alsmede enige daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomst en op grond van de wet toekomende rechten - tussentijds en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

(a) de andere partij ernstig tekortschiet in enige van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, deze partij voorafgaand deugdelijk in gebreke is gesteld, doch desondanks haar verplichtingen niet nakomt;
(b) aan de andere partij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, ofwel anderszins van rechtswege het beheer over zijn of haar vermogen verliest;
(c) de andere partij haar bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of de andere partij haar bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dc partij, die tot beëindiging overgaat, aan een derde overdraagt.
(d) de kandidaat van Extra Talent Opdrachtgever verlaat en Extra Talent niet binnen de in artikel 1.5 genoemde termijn een andere kandidaat kan aandragen.
(e) De opdrachtgever wegens ernstige of dringende redenen aangaande de bij hem tewerkgestelde werknemer, diens terbeschikkingstelling wenst te beëindigen, en Extra Talent niet binnen de in artikel 1.5 genoemde termijn een andere kandidaat kan aandragen.

4.2 Zowel Opdrachtgever als Extra Talent doen uitdrukkelijk afstand van alle aanspraken, hoe ook genaamd, waaronder in het bijzonder het recht op schadevergoeding wegens ernstige tekortkoming, welke partijen mogelijk in het kader van een tussentijdse beëindiging als bedoeld in artikel 4.1 onder c en artikel 4.1 onder d en e van dit contract jegens elkaar geldend zouden kunnen maken.

4.3 Partijen komen overeen dat bij overeenkomsten voor bepaalde tijd de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen middels opzegging uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Het is derhalve Extra Talent noch Opdrachtgever bij overeenkomsten voor bepaalde tijd niet toegestaan tussentijds de overeenkomst op te zeggen. Mocht de opdrachtgever in strijd handelen met deze bepaling, dan is de Opdrachtgever de betaling van de overeengekomen detacheerduur met onmiddellijke ingang volledig aan Extra Talent verschuldigd;

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie van Extra Talent is Extra Talent nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade en gederfde winst.

5.2 Iedere aansprakelijkheid van Extra Talent vervalt, indien opdrachtgever zelf wezenlijk in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen dan wel indien opdrachtgever niet binnen acht dagen na het constateren van het schade veroorzakende feit danwel binnen acht dagen nadat een zorgvuldig opdrachtgever het schadeveroorzakende feit redelijkerwijs had moeten constateren, Extra Talent schriftelijk in gebreke heeft gesteld en vervolgens Extra Talent niet binnen zes maanden daarna in rechte betrekt.

5.3 Indien en voorzover Extra Talent voor enige schade aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een bedrag van maximaal € 5.000,= per opdracht.

5.4 De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen en- beperkingen gelden ook ten behoeve van directie en werknemers van Extra Talent alsmede ten behoeve van derden, die door Extra Talent in het kader van haar bedrijfsactiviteiten worden ingeschakeld.

5.5 Opdrachtgever vrijwaart Extra Talent, haar directie, haar werknemers en alle personen en/ of ondernemingen die door Extra Talent in het kader van haar activiteiten worden ingeschakeld, voor alle vorderingen van derden, waaronder mede begrepen personeel cn andere contractanten van opdrachtgever, voor schade, veroorzaakt door Extra Talent, haar directie en/of werknemers en/of door Extra Talent ter uitvoering van haar activiteiten ingeschakelde derden.

5.6 Opdrachtgever verplicht zich jegens Extra Talent ervoor zorg te dragen dat de locatie waar en de werktuigen en materialen waarmee een en ander in de meest ruime zin des woord de werkzaamheden moeten worden verricht, in alle opzichten voldoen aan de terzake (wettelijk) geldende veiligheidsvoorschriften en dat de desbetreffende werknemer van Extra Talent dusdanig afdoende beschermd is tegen gevaren voor lijf, eerbaarheid en goed als in verband met de aard van de werkzaamheden van Opdrachtgever kan worden gevorderd.

5.7 Ingeval van niet (volledige) nakoming van de in dit artikel bedoelde verplichtingen van Opdrachtgever is deze jegens Extra Talent gehouden alle door de desbetreffende werknemer geleden schade te vergoeden, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat deze niet (volledige) nakoming een gevolg is van overmacht en/of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de desbetreffende werknemer.

5.8 Opdrachtgever vrijwaart Extra Talent te allen tijde volledig voor alle door de werknemer jegens Extra Talent ingestelde aanspraken terzake van de niet nakoming van dc in dit artikel bedoelde verplichtingen van Opdrachtgever, aanspraken uit hoofde van artikel 7:658 BW uitdrukkelijk mede daaronder begrepen.

5.9 Extra Talent zal ervoor zorgdragen dat alle door haar terzake van de werkzaamheden verschuldigde sociale premies en belastingen met betrekking lot werknemers van Extra Talent tijdig en volledig zullen worden voldaan. Extra Talent vrijwaart Opdrachtgever voorts togen alle vorderingen en/of aanspraken terzake van sociale premies en belastingen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit de verrichtingen van de overeengekomen werkzaamheden door werknemers van Extra Talent.

6. Geheimhouding en overnemen werknemers

6.1 Alle door Extra Talent in het kader van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan bekend geworden informatie en/of gegevens omtrent (de onderneming van) Opdrachtgever zullen door Extra Talent vertrouwelijk worden behandeld en zullen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet door Extra Talent aan derden mogen worden meegedeeld, bekend gemaakt, ter inzage worden gegeven of anderszins ter beschikking mogen worden gesteld. Dit verbod blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

6.2 Extra Talent is jegens Opdrachtgever gehouden dc in lid 1 bedoelde geheimhoudingsverplichting ook op te leggen aan werknemers, die door haar worden ingeschakeld bij de verrichting van de werkzaamheden.

6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om bij haar gedetacheerd personeel van Extra Talent dan wel kantoorpersoneel van Extra Talent in dienstverband dan wel via derden werkzaamheden voor zich te laten verrichten gedurende de looptijd van het project alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van het project, een en ander behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen in de detacheringovereenkomst.

6.4 Indien in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk is overeengekomen dat Opdrachtgever bevoegd is om na een bepaald aantal gewerkte uren een bij Opdrachtgever gedetacheerde werknemer over te nemen, geldt deze bevoegdheid slechts indien en voor zover Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens Extra Talent zal zijn nagekomen.

6.5 Indien personeel van Extra Talent in strijd met het voorgaande toch een overeenkomst met Opdrachtgever dan wel een aan Opdrachtgever verbonden onderneming sluit dan wel terzake door Opdrachtgever of een aan Opdrachtgever verbonden onderneming wordt benaderd, verbeurt Opdrachtgever een onmiddellijke opeisbare boete van € 20.000,=.

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze overeenkomst alsmede op daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende nadere/uitvoerende overeenkomsten en op eventuele uit dc ten uitvoerlegging van voornoemde overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Extra Talent en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle uit deze overeenkomst en/of uit daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende nadere/uitvoerende overeenkomsten of de tenuitvoerlegging daarvan voortvloeiende geschillen russen Extra Talent en Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam,, zulks onverminderd het recht van Extra Talent zich tot een andere bevoegde rechter te wenden.

7.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van/op deze overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

7.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van dc nietige c.q. vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.