1.    Definities

1.1     In deze voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de volgende betekenis:

  • Diensten: de in de Overeenkomst en in artikel 4 van deze voorwaarden beschreven  diensten.
  • Extra Talent Ontzorgt: Opdrachtnemer welke de uitvoering verricht voor Opdrachtgever.
  • Gebruikers: de personen die door Opdrachtgever zijn gemachtigd om toegang te krijgen tot het Programma en daarvan ten behoeve van Opdrachtgever gebruik maken.
  • Geregistreerde Werknemers: alle personen waarvoor Opdrachtgever inhoudingsplichtig is in de zin van de Wet op de Loonbelasting en/of de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Extra Talent Ontzorgt de Overeenkomst is aangegaan of beoogt aan te gaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Extra Talent Ontzorgt tot het verlenen van Diensten door Extra Talent Ontzorgt aan Opdrachtgever en de bijlagen bij die overeenkomst.
  • Programma: het op grond van de Overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde, via internet toegankelijke computerprogramma voor loon- en personeelsadministratie.2.     Toepasselijkheid

2.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Extra Talent Ontzorgt en alle door Extra Talent Ontzorgt verleende diensten en verrichte werkzaamheden. Eventuele eigen standaardvoorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.2     De documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst of daarop van toepassing zijn hebben de volgende rangorde: de Overeenkomst; de overige bijlagen bij de Overeenkomst; deze voorwaarden; de na te noemen Algemene Voorwaarden van Nmbrs BV en de voorwaarden van derden die gelden voor door Extra Talent Ontzorgt geleverde standaard softwarepakketten.

3.    Offertes

3.1    Alle offertes en aanbiedingen van Extra Talent Ontzorgt zijn verblijvend en geldig voor de duur van één (1) maand.

4.    Diensten algemeen

4.1    Extra Talent Ontzorgt biedt vier typen Diensten aan:

a) beschikbaarstelling van het Programma;

b) implementatieservices;

c) ondersteuning op afstand door Extra Talent Ontzorgt van Opdrachtgever bij het gebruik van het Programma en/of het voeren van de loon- en personeelsadministratie van Opdrachtgever door middel van het Programma;

d) advies aan Opdrachtgever met betrekking tot personeelszaken, waaronder begrepen advisering met betrekking tot CAO-wijzigingen, de toepassing van CAO’s en wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

4.2    Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd tot de Diensten die zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Extra Talent Ontzorgt zal de Diensten verrichten met de zorg die van een goed opdrachtnemer mag worden verlangd. De verplichting van Extra Talent Ontzorgt tot het verlenen van de Diensten geldt als inspanningsverplichting.

4.3    Opdrachtgever zal gebruik maken van de Diensten in overeenstemming met de door Extra Talent Ontzorgt van tijd tot tijd vastgestelde en aan Opdrachtgever medegedeelde procedures, instructies en redelijke aanwijzingen.

4.4    Opdrachtgever zal de Diensten uitsluitend gebruiken voor de interne bedrijfsdoeleinden van Opdrachtgever.

4.5    Opdrachtgever dient de levering van de Diensten door Extra Talent Ontzorgt te controleren en zal Extra Talent Ontzorgt onverwijld op de hoogte stellen van eventuele door Opdrachtgever ontdekte fouten, nalatigheden of tekortkomingen.

4.6    Alle Diensten zullen gebaseerd zijn op de door Opdrachtgever aan Extra Talent Ontzorgt verstrekte informatie. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de tijdige verstrekking van de voor de levering van de Diensten relevante informatie. Opdrachtgever zal deze informatie verstrekken volgens de procedures, instructies en aanwijzingen van Extra talent Ontzorgt.

4.7    Instructies van de kant van Opdrachtgever en de uitvoering daarvan door Extra Talent Ontzorgt zijn voor risico van opdrachtgever.

4.8    De levering van een standaard softwarepakket van een derde door Extra Talent Ontzorgt aan Opdrachtgever en het gebruik van een standaard softwarepakket van een derde door Extra Talent Ontzorgt ten behoeve van Opdrachtgever zijn onderworpen aan de voor dat standaard softwarepakket geldende voorwaarden van die derde.

5.    Beschikbaarstelling van het Programma

5.1    Extra Talent Ontzorgt zal er zorg voor dragen dat de Gebruikers en de Geregistreerde Werknemers toegang krijgen tot het Programma en daarvan gebruik kunnen maken. Het is Opdrachtgever bekend dat het Programma ter beschikking wordt gesteld door Nmbrs BV.

5.2    De beschikbaarstelling van het Programma vindt plaats overeenkomstig de tussen Extra Talent Ontzorgt en Nmbrs BV geldende overeenkomst en de daarop van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden van Nmbrs BV.

5.3    Extra Talent Ontzorgt heeft geen verderstrekkende verplichtingen met betrekking tot het Programma jegens Opdrachtgever dan de verplichtingen die Nmbrs BV jegens Extra Talent Ontzorgt heeft. Extra Talent Ontzorgt staat er niet voor in dat Nmbrs BV haar verplichtingen zal nakomen.

5.4    Extra Talent Ontzorgt is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van Nmbrs BV of enige door Nmbrs BV veroorzaakte schade. Indien Extra Talent Ontzorgt recht op schadevergoeding jegens Nmbrs BV heeft wegens door Opdrachtgever geleden schade, zal zij dit recht desgewenst overdragen aan Opdrachtgever.

5.5    Opdrachtgever verklaart dat hij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden van Nmbrs BV door deze te downloaden van de website www.nmbrs.nl. Deze zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Extra Talent Ontzorgt en Nmbrs BV en daarmee indirect op de rechtsverhouding tussen Extra Talent Ontzorgt en Opdrachtgever. Alle rechten en verplichtingen van Opdrachtgever met betrekking tot het Programma, de verplichtingen van Nmbrs BV met betrekking tot vertrouwelijkheid, veiligheid en privacy bescherming, de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Programma en de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot en de beschikbaarheid en het gebruik van het Programma zijn daarin opgenomen.

5.6    Extra Talent Ontzorgt is gerechtigd over te schakelen op een ander, door een andere internet provider geleverd Programma. De kosten van conversie van de gegevens van Opdrachtgever naar het nieuwe Programma komen in dat geval voor rekening van Extra Talent Ontzorgt. Opdrachtgever verbindt zich naar beste kunnen aan de conversie mee te werken.

6.    Toegang Extra Talent Ontzorgt tot het programma

6.1    Opdrachtgever verleent Extra Talent Ontzorgt toegang tot haar loon-en personeelsadministratie in het Programma en verleent Extra Talent Ontzorgt tevens het recht daarin mutaties aan te brengen in het kader van de door haar verleende Diensten.

6.2    Extra Talent Ontzorgt is bevoegd gegevens van of met betrekking tot Opdrachtgevers uit te lezen uit het Programma ter vaststelling van de door Opdrachtgever aan Extra Talent Ontzorgt verschuldigde vergoeding.

7.    Implementatieservices

7.1     De implementatieservices zullen bestaan uit de invoering van de gegevens van Opdrachtgever in het Programma en de inrichting van het Programma voor Opdrachtgever.

7.2    De implementatieservices worden eenmalig bij de aanvang van het gebruik van  het Programma door Opdrachtgever verleend. De implementatieservices worden door Extra Talent Ontzorgt verleend overeenkomstig de omschrijving in de Overeenkomst en op basis van de door Opdrachtgever bij het aangaan van de Overeenkomst verstrekte informatie.

7.3    De resultaten van de implementatieservices gelden als geaccepteerd door Opdrachtgever zodra deze een implementatieverslag heeft goedgekeurd of wanneer veertien (14) dagen zijn verlopen sinds een implementatieverslag aan Opdrachtgever ter goedkeuring is aangeboden en Extra Talent Ontzorgt geen schriftelijk bericht heeft ontvangen van Opdrachtgever met een nauwkeurige omschrijving van eventuele gebreken.

7.4    Training van Gebruikers kan onderdeel uitmaken van de implementatieservices. Deze training is eenmalig en wordt door Extra Talent Ontzorgt verzorgd op een nader te bepalen tijdstip en locatie. Extra trainingen worden verzorgd tegen het adviestarief. Indien Opdrachtgever binnen zes (6) maanden na ondertekening van de Overeenkomst geen gebruik heeft gemaakt van het recht op training, vervalt dit recht.

8.    Ondersteuning

8.1    Extra Talent Ontzorgt zal Opdrachtgever indien gewenst en voor zover overeengekomen in de Overeenkomst ondersteuning bieden bij het dagelijks gebruik van het programma.

8.2    Indien de ondersteuning nodig is om een technisch mankement te verhelpen, zal Extra Talent Ontzorgt daarvoor geen vergoeding in rekening brengen, tenzij het technische mankement is ontstaan door onjuist gebruik van het Programma door Opdrachtgever.

8.3    Extra Talent Ontzorgt zal de in de Nederlandse wet- en regelgeving voorgeschreven rekenregels en berekeningsmethoden voor salarisadministraties volgen, indien en voor zover het Extra Talent Ontzorgt bekend is dat deze van toepassing zijn op de salarisadministratie van Opdrachtgever. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat Extra Talent Ontzorgt tijdig in kennis wordt gesteld welke voorgeschreven dan wel optionele of overige rekenregels en/of berekeningsmethoden door Extra Talent Ontzorgt toegepast dienen te worden.

8.4    Als Opdrachtgever wenst dat Extra Talent Ontzorgt regelingen toepast van pensioenfondsen, werkgevers- of werknemersorganisaties of andere marktpartijen waarin het Programma niet voorziet, zal Opdrachtgever dat steeds tijdig aan Extra Talent Ontzorgt verzoeken, onder opgave van eventueel door Opdrachtgever gemaakte keuzes, en zal Opdrachtgever Extra Talent Ontzorgt alle ter zake nuttige of noodzakelijke gegevens en informatie verschaffen. Opdrachtgever zal Extra Talent Ontzorgt steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen van veranderingen in dergelijke regelingen. Extra Talent Ontzorgt hoeft deze regelingen slechts toe te passen voor zover het Programma dat mogelijk maakt en de toepassing van die regelingen redelijkerwijze van Extra Talent Ontzorgt kan worden verlangd.

9.    Advies

9.1    Extra Talent Ontzorgt zal Opdrachtgever indien gewenst en voor zover overeengekomen in de Overeenkomst advies verlenen met betrekking tot personeelszaken en arbeidsaangelegenheden, waaronder begrepen advisering met betrekking tot CAO-wijzigingen, de toepassing van CAO’s en wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

9.2    Het voornoemde advies wordt gegeven op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Het advies is steeds op een bepaalde persoon of situatie gericht en kan niet worden gebruikt voor een andere persoon of situatie.

9.3    Wanneer Extra Talent Ontzorgt Opdrachtgever adviseert een derde in te schakelen, kan Opdrachtgever zelf een derde inschakelen of een derde door Extra Talent Ontzorgt laten inschakelen. Indien de derde door Extra Talent Ontzorgt wordt ingeschakeld, zal Opdrachtgever daartoe een machtiging aan Extra Talent Ontzorgt verlenen. De opdracht zal steeds worden verleend namens Opdrachtgever. Extra Talent Ontzorgt zal niet verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een opdracht door een derde.

9.4    Opdrachten aan en Adviezen en diensten van derden zijn steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.    Vergoedingen en betalingsvoorwaarden.

10.1    Opdrachtgever zal Extra Talent Ontzorgt voor de Diensten de vergoeding betalen die in de Overeenkomst is vermeld. Deze vergoeding is exclusief omzetbelasting. Voor Diensten die niet in de Overeenkomst zijn genoemd gelden de standaardtarieven van Extra Talent Ontzorgt.

10.2    Extra Talent Ontzorgt is gerechtigd haar prijzen na afloop van ieder kalenderjaar te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van de CBS index zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 93: 70-74, versie huidige cijfers, over de periode juli van het voorgaande jaar tot en met juni van het lopende jaar.

10.3    Extra Talent Ontzorgt zal de Diensten maandelijks vooraf aan Opdrachtgever in rekening brengen. Diensten waarvoor geen vast tarief is overeengekomen zullen maandelijks achteraf in rekening worden gebracht. Extra Talent Ontzorgt is gerechtigd voor deze Diensten een voorschot te vorderen en de Diensten pas te verlenen nadat het voorschot is voldaan.

10.4    Opdrachtgever zal alle facturen binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur volledig betalen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient Opdrachtgever dat binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum aan Extra Talent Ontzorgt kenbaar te maken. Als binnen deze termijn geen bezwaar wordt gemaakt staat de verschuldigdheid van het factuurbedrag vast. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever in verzuim. Niet tijdige betaling geldt als wezenlijke tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

10.5    Naast de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119 a BW, die direct ingaat na afloop van de betalingstermijn, is Opdrachtgever bij te late betaling gehouden tot betaling aan Extra Talent Ontzorgt alle kosten van Extra Talent Ontzorgt ter incasso van haar vordering op Opdrachtgever, met inbegrip van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en redelijke advocaatkosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op vijftien procent (15%) van het totaal uitstaande bedrag met een minimum van € 200,- (twee honderd euro).

10.6    Extra Talent Ontzorgt is bij niet tijdige betaling van enig door Opdrachtgever verschuldigd bedrag gerechtigd de levering van de Diensten, waaronder begrepen de toegang tot het Programma op te schorten.

11.    Duur en beëindiging

11.1    De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening van de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode tot het eind van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de Overeenkomst aanvangt. De Overeenkomst wordt steeds van rechtswege met een kalenderjaar verlengd, behoudens in geval van tijdige opzegging. Opzegging kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. Opdrachtgever zal de opzegging van de Overeenkomst schriftelijk aan Extra Talent Ontzorgt bevestigen.

11.2    Artikel 11.1 geldt dienovereenkomstig voor vermindering van de Diensten of het aantal Gebruikers of Geregistreerde Werknemers.

11.3    Bij uitbreiding van de Diensten wordt de Overeenkomst verlengd tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de uitbreiding is overeengekomen. Eventuele uitbreiding dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Artikel 11.1 geldt dienovereenkomstig.

11.4    Onverminderd enig ander recht van de desbetreffende partij, is elk van de partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn wanneer:

a)     de wederpartij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en zijn verplichtingen niet alsnog nakomt binnen dertig (30) dagen nadat hij daartoe schriftelijk is gesommeerd;

b)     de wederpartij herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen;

c)     de wederpartij in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert, of op de wederpartij een soortgelijke maatregel naar buitenlands recht van toepassing is; of

d)    de wederpartij zijn bedrijf heeft gestaakt.

11.5    Indien Opdrachtgever de Overeenkomst of de Diensten opzegt in strijd met artikel 11.1 is Opdrachtgever de volledige vergoeding voor de Diensten aan Extra Talent Ontzorgt verschuldigd tot de datum waartegen de Overeenkomst of de Diensten rechtsgeldig konden worden opgezegd, gebaseerd op de gemiddelde factuurwaarde van de afgelopen twaalf (12) maanden.

12.    Overmacht

12.1    Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal niet aan Extra Talent Ontzorgt worden toegerekend en Extra Talent Ontzorgt zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding als de tekortkoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt begrepen tekortkomingen van leveranciers van Extra Talent Ontzorgt (onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.1 tot en met 5.6, overheidsmaatregelen en- voorschriften, stakingen, elektriciteits-, internet- en telefoonstoringen en andere omstandigheden waarop Extra Talent Ontzorgt geen invloed kan uitoefenen.

12.2    Als een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Extra Talent Ontzorgt ten gevolge van overmacht langer dan zestig (60) dagen duurt, kunnen beide partijen de Overeenkomst beëindigen, mits zij hun voornemen om tot beëindiging over te gaan tenminste veertien (14) dagen van tevoren hebben medegedeeld en Extra Talent Ontzorgt de nakoming van de Overeenkomst in de tussentijd niet heeft hervat.     

13.    Aansprakelijkheid

13.1    Extra Talent Ontzorgt en Opdrachtgever zullen zich ieder in redelijkheid inspannen om potentiële schade of andere negatieve gevolgen voortvloeiend uit of verband houdend met de Diensten te beperken.

13.2     De aansprakelijkheid van Extra Talent Ontzorgt jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook is beperkt tot een bedrag ter grootte van de door Opdrachtgever aan Extra Talent Ontzorgt betaalde vergoeding voor het gebruik van de Diensten voor een periode van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt. Extra Talent Ontzorgt is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van omzet- of winstderving, reputatieschade of bedrijfsstilstand, beschadiging of verlies van gegevens of enige andere vorm van gevolgschade. Extra Talent Ontzorgt kan geen beroep doen op deze aansprakelijkheidsbeperking als de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende functionarissen van Extra Talent Ontzorgt.

13.3    Extra Talent Ontzorgt is niet aansprakelijk voor fouten van derden.

13.4    Extra Talent Ontzorgt kan de veiligheid van het datatransport en de beveiliging van de persoonsgegevens bij het gebruik van de Diensten niet garanderen. Extra Talent Ontzorgt is niet aansprakelijk in het geval van onderschepping of onderbreking van datatransport via het internet, of voor wijzigingen of verlies van gegevens die via het internet getransporteerd worden.

14.    Geheimhouding en privacy

14.1    Extra Talent Ontzorgt zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van Opdrachtgever die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever heeft ontvangen. Opdrachtgever en Extra Talent Ontzorgt zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie over elkaars bedrijf, waarvan aannemelijk is dat deze vertrouwelijk is.

14.2    De uitvoering van de Diensten kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Extra Talent Ontzorgt fungeert daarbij als bewerker zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. Opdrachtgever wordt met betrekking tot deze persoonsgegevens aangemerkt als verantwoordelijke persoon zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven.

14.3    Alle medewerkers van Extra Talent Ontzorgt die toegang hebben tot persoonsgegevens zullen deze geheimhouden.

15.    Mededelingen

15.1    Alle mededelingen uit hoofde van de Overeenkomst, zo ook facturen, zullen per e-mail worden verzonden aan Opdrachtgever, of aan Extra Talent Ontzorgt, op het in de Overeenkomst aangegeven e-mailadres. Opdrachtgever dient echter de opzegging van de Overeenkomst schriftelijk te bevestigen.

15.2    Mededelingen aan derden zullen voor zover wettelijk toegestaan tevens per e-mail worden verzonden.

16.    Diversen

16.1     Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen overeen zijn gekomen.

16.2    Geen der partijen kan de Overeenkomst of enig recht of verplichting onder de Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

17.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1    Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

17.2    Eventuele geschillen tussen Extra Talent Ontzorgt en Opdrachtgever, waaronder begrepen geschillen over de uitvoering en uitlegging van de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.